تبلیغات
بانک اس ام اس - سخن بزرگان

جدید ترین و داغ ترین پیامک های نوروزی 89

درصا ( گریسل درگز )

جستجو

 

سخن بزرگان

جمعه 28 اسفند 1388   02:18 ب.ظ

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.((ایمانوئل كانت))  

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.((ایمانوئل كانت))  

 آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد.((ایمانوئل كانت)) 

 آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.((ایمانوئل كانت))  

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.((ایمانوئل كانت))  

 آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد.((ایمانوئل كانت)) 

اگر بتوان این پرسش را بیان كرد كه آیا ما در حال حاضر در یك عصر به روشنگری رسیده زندگی می كنیم؟ پاسخ باید این باشد كه خیر، اما یقیناً در یك عصر روشنگری زندگی می كنیم.((ایمانوئل كانت))  

شعار روشنگری این است كه توانایی دنبال كردن فهم خود را داشته باش.((ایمانوئل كانت)) 

روشنگری، پایان دوران كودكی خود تحمیل كرده ی نوع بشر است.((ایمانوئل كانت))  

بهترین خوشی ها استراحت پس از كار است.((ایمانوئل كانت))  

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.((ایمانوئل كانت))  

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.((ایمانوئل كانت)) 

وجه تمایز انسان نه جسم او بلكه روحش است.((ایمانوئل كانت))  

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است كه نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست كم، محدودیت و نگاهبانی را به حداكثر آزادی افراد اعمال كنند.((ایمانوئل كانت))  

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه كه فكر و روح آدمی را تغذیه می كند و آموزنده است، شعر و شاعری است.((ایمانوئل كانت))  

هرگز با دیگران مثل ابزار كار رفتار نكنید، بلكه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.((ایمانوئل كانت))  

شاعری، والاترین هنرها است.((ایمانوئل كانت))  

خدا را باور كنید، برای اینكه به چنین باوری محتاجید.((ایمانوئل كانت))  

شیرین ترن نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است.((ایمانوئل كانت))  

آنچنان رفتار كن كه رفتار تو بتواند به صورت قانون كلی درآید.((ایمانوئل كانت))  

اخلاق باید بر هنر حكومت كند.((ایمانوئل كانت))  

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگویی : مثل من رفتار كن.((ایمانوئل كانت))  

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام.((برتراند راسل))  

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است.((برتراند راسل))  

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.((برتراند راسل))  

گرفتاری این دنیا از این است كه نادان از كار خود اطمینان دارد و دانا از كار خود مطمئن نیست.((برتراند راسل))  

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن.((برتراند راسل))  

اگر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد.((برتراند راسل))  

خواندن آثار فلان نویسنده تنها با هدف رد كردن سخنان او، راه شناخت آن نویسنده نیست. خواندن كتاب طبیعت نیز با این باور كه سراسر این كتاب خرافات است به همان ترتیب، راه شناخت طبیعت نیست.((برتراند راسل))  

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است.((برتراند راسل))  

كسانی كه عقلشان ضعیف است حاضر نیستند این را در مورد خودشان بپذیرند؛ هر چند همه این را در مورد دیگران می پذیرند.((برتراند راسل))  

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت كافی نیست، هر چند كه بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی كرده اند.((برتراند راسل))  

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.((برتراند راسل))  

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد.((برتراند راسل))  

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.((برتراند راسل))  

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است.((برتراند راسل))  

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی كه انسان درباره ی جهان دارد.((برتراند راسل))  

انسانی كه امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی كه آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست.((برتراند راسل))  

مردم متوحش مردم سخت گیرند.((برتراند راسل))  

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند.((برتراند راسل))  

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.((برتراند راسل))  

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.((برتراند راسل))  

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.((برتراند راسل))  

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.((برتراند راسل))  

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند.((برتراند راسل))  

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.((برتراند راسل))  

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.((برتراند راسل))  

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.((برتراند راسل))  

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!((برتراند راسل))  

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن.((برتراند راسل))  

حاضر نیستم در راه باورهایم كشته شوم، چون ممكن است برخطا باشم.((برتراند راسل)) 

زندگی خوب، زندگی شاد است. البته قصد من این نیست كه اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظور من این است كه اگر شما شاد باشید خوب زندگی خواهید كرد.((برتراند راسل))  

ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان كه از عشق دوری می كنند مردگانی بیش نیستند.((برتراند راسل))  

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.((برتراند راسل))  

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افكار یكدیگر را داشتیم، نخستین چیزی كه در دنیا از بین می رفت عشق بود.((برتراند راسل))  

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند.((برتراند راسل))  
عطش قدرت، خطرناك ترین پدیده خود سری مدیر است.((برتراند راسل)) نوشته شده توسط : درصا ( گریسل درگز )