بهار با تمام رنگارنگی یک پیام دارد

” یکرنگی “

.

.

.

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را

.

.

.

 

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی

بهاری باش که برویانی … بهار ۸۹ مبارک . . .

  • برچسب ها: